Försäljningsvillkor Giltiga per 2021-02-01

Tillämplighet

Kvarn Kafferosteri AB Allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på Kvarn kafferosteri hemsida angivet datum och ersätter tidigare av Kvarkaffe.se publicerade försäljningsvillkor. Varorna som presenteras på kvarnkaffe.se hemsida utgör kvarnkaffes ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Kvarnkaffe.se och i övriga publikationer har hemsidans företräde.

Pris och Betalning
Priserna på kvarnkaffe.se uppdateras kontinuerligt. Frakt och postförskottsavgifter tillkommer. Priserna är angivna i svenska kronor inklusive moms. Kvarnkaffe äger rätt att ändra offerterade priser utan föregående avisering. Mellan Kvarnkaffe och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt avtalats. För privatpersoner sker försäljning mot postförskott eller förskottsbetalning. Försäljning till företag sker efter särskild kreditprövning mot faktura som förfaller till betalning 10 dagar från fakturadatum. Vid ej godkänd kreditprövning gäller samma regler som för privatperson. Försäljning till börsnoterade företag, stat, kommun och landsting sker som regel mot faktura som förfaller till betalning trettio (30) dagar från fakturadatum. Betalning kan även erläggas genom förskottsbetalning till vårt bankkonto. För försäljning till omyndig eller underårig krävs målsmans skriftliga godkännande. Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) % plus gällande referensränta (tidigare diskontot) från förfallodagen. Ej utlösta paket debiteras en avgift om f n 100 kr plus moms + uppkommen fraktkostnad.

Outlöst försändelse
För försändelse som ej lösts ut utan gått i retur till kvarnkaffe debiteras en avgift om f n 100 kr plus moms + uppkommen fraktkostnad.

Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal
Konsument har på så sätt lag om konsumentskydd vid distansavtal m.m. närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till Kvarnkaffe lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätten gäller varor specialbeställda eller specialgjorda för kunds räkning. Konsumenten kan bli skyldig att ersätta näringsidkaren för varans värdeminskning, om värdeminskningen beror på att konsumenten hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Ångerrätten är ej tillämplig för företag. Vill konsument utöva ångerrätt ska kund kontakta Kvarnkaffe. Bekräftelse av retur är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Kvarnkaffe till handa. Detta är för att underlätta identifiering och administrering av återköpet och att inga misstag med bortkomna varor ska förekomma. Varor som skickas in till Kvarnkaffe kan ej ansvaras för.
Garanti
Kvarnkaffe lämnar 2 års garanti på alla egna produkter. På övriga tillverkare lämnas av respektive tillverkare angivna garantier, Kvarnkaffe lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.

Risken för varan
Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats till transportör. Vid köp gjort av konsument går risken över på köparen först när varan överlämnats av transportör.

Reklamation
För att åberopa att vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) skall företagskund reklamera till Kvarnkaffe omgående, dock senast 30 dagar från fakturadatum samt på visst sätt returnera varan. Konsument (privatperson) har rätt att reklamera fel inom skälig tid efter det att felet upptäcktes. Företagskund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 30 dagar förbehåller sig Kvarnkaffe rätten att i förhållande till företagskund avgöra om felet skall avhjälpas. I förhållande till konsument (privatperson) avhjälper Kvarnkaffe på egen bekostnad felet om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Kvarnkaffe. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser. Se även nedan angående ansvar för fel. Vid reklamation skall kund kontakta Kvarnkaffe kundservice på telefon 0705-91597 alternativt via e-post coffee@kvarnmkaffe.se. Bekräftelse av retur är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit kvarnkaffe till handa. Vid återsändandet av varan skall returfrakten till kvarnkaffe vara betald samt skall ordersedel eller faktura medfölja jämte en redogörelse av felet, företrädesvis en detaljerad sådan, medfölja varan. Returer skall återsändas i originalförpackning samt väl förpackade i lämpligt emballage (ex vis brun wellpappkartong). Återköpet är godkänt först när kvarnkaffe mottagit och kontrollerat varan och funnit den varan insänd i enlighet med ovanstående villkor. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Kvarnkaffe förbehåller sig rätt till produktkontroll av varan samt debitering av testavgift om 250 kr jämte moms om varan ej skulle vara felaktig och reklamationen ej accepteras. Transportskada skall anmälas direkt till chauffören hos transportföretaget på ankomstdagen av leveransen samt till Kvarnkaffe på telefon 0705-915987 eller e-post coffee@kvarnkaffe.se

Ansvar för fel
I förhållande till näringsidkare;
Föreligger fel som Kvarnkaffe ansvarar för, åtar sig Kvarnkaffe att efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans alternativt återbetala köpeskillingen. Kvarnkaffe äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier. Kvarnkaffe ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Kvarnkaffe bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex - men ej begränsat till – inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada. Observera att support och felanmälan kan vara på engelska för vissa tillverkare, i vissa fall kan felanmälan endast ske via e-post eller hemsida.
I förhållande till konsument (privatperson);
Vid försäljning till konsument (privatperson) gäller följande enligt konsumentköplagen. Kvarnkaffe kan vid köp gjort av konsument avhjälpa felet eller företa omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Kvarnkaffe. Kvarnkaffe har vidare alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans. Under vissa förutsättningar har konsument möjlighet att erhålla ersättning för skada. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser.

Övrigt
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning. Alla namn, beteckningar m.m. som förekommer på Kvarnkaffe hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken. De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti m.m. annat än där så är direkt angivet. Kvarnkaffe förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Satellithuset friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation. Vid orderläggning skickas en orderbekräftelse via e-post. Orderbekräftelsen är att betrakta som information om innehållet i beställningen. Observera att priser och leveransvillkor kan avvika från de i ordererkännandet förekommande uppgifterna.

Länkar till tredje parts webplatser
Länkar i denna publikation möjliggör att också lämna denna server. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av Kvarnkaffe och Kvarnkaffe bär därför inget ansvar för innehållet i sådana webbplatser eller innehållet i länkarna i sådana webbplatser. Kvarnkaffe tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta sökandet av webbplatser och innefattandet av en länk innebär inget godkännande från kavarnkaffe av aktuell webbplats.